ORGANIZACJA DNIA

8.10 – śniadanie

9.00

Dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami:

 • odkrywa i kreuje rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania
 • zna i potrafi zastosować różne sposoby rozwiązania zadania
 • poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • jest świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu (dla zdrowia i rozwoju psychczno-społecznego)

11.30 – obiad


12.00

Dziecko odpoczywa na zajęciach wyciszających:

 • słucha muzyki, bajek, opowiadań

12.20

Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania i zaspokaja potrzeby

 • uczestniczy w warsztatach, zabawach i zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach z niewielkim udziałem nauczyciela
 • uczy się zaakceptować inny sposób myślenia, działania kolegów, tolerować i szanować odmienność zdań
 • jest świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu (dla zdrowia i rozwoju psychiczno – społecznego)


14.00
 –  podwieczorek


14.30

Dziecko pogłębia zdobyte wiadomości i umiejętności, doskonali indywidualne możliwości

 • nabywa umiejętności organizowania zabaw w grupie oraz traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych  (współdziałanie)
 • jest świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu (dla zdrowia i rozwoju psychiczno-społecznego)
 • chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi